پايگاه تحقيقاتي علوم و صنايع شيلاتي
 
 
به ياد پيشگامان دانش شيلاتي ايران
 

معرفی پژوهشکده اکوسيستم هاي خزری

 www.ceri.ir

حاشيه سرسبز درياي خزر از نعمات بسيار پربها و گوهر خيز خداوندي است که تا کنون همه ابعاد آن اعم ازاکوسيتسم جنگلي و مرتعي، آشيانه هاي اکولوژيکي، آبخيزهاي سيراب کننده رودها و رودخانه ها، زيستگاه هاي طبيعي حيات وحش  و تاثيرات مثبت آن در پالايش  محيط زيست، و رفع مسائل اجتماعي و اقتصادي منطقه و گسترش اکو توريسم  و حتي فراتر از آن، گزارش نشده است. هنگامي که از مناطق شمالي، جنوبي، شرقي و غربي حاشيه درياي خزر وارد اين منطقه مي شوند آثار اين اکوسيستم ها ملموس تر شده و به طور ناگهاني با تغييرات اقليمي ناشي از اين تاثيرات مواجه مي شوند.   حضور بيش از 5 ميليون هکتار اراضي سرسبز منطقه شامل جنگل هاي طبيعيي و کوهستاني با تنوع بي شماري از گياهان و جانوران، ارتفاعات سرسبز که گاهي تا 2500 متر از سطح درياي آزاد  مي رسد شکوه و عظمت خلقت خداوندي را نشان مي دهد، و به طور ناخود آگاه اين آيه مبارکه بر زبان جاري مي شود که: فتبارک الله احسن الخالقين

در اين منطقه سه استان مهم کشور شامل استانهاي گلستان، مازندران و گيلان حضور دارند که مستقيما از اثرات مثبت اکوسيستم هاي خزري بهره مندند، و بيشترين ساحل و عمق درياي خزر در سواحل اين سه استان قرار گرفته است. بنابراين صنايع مربوط به دريانوردي، شيلات، ماهي گيري، پرورش آبزيان، اکوتوريسم، گل هاي زينتي و صنايع وابسته به کشاورزي و توليد مرکبات و ساير محصولات باقي جايگاه بسيار مطلوب و آينده درخشاني در اين استان ها دارند. از طرف ديگر به جهت آباداني مناطق و سرسبزي و اقليم مناسب جمعيت نسبتا بالايي نيز در اين استان ها جاي گرفته اند و بالطبع نيروي انساني متفکر، تحصيل کرده و بالنده در آن حضور بيشتري يافته اند. بسياري از شخصيت هاي علمي و تاثير گذار در گذشته و در زمان حال از اين سرزمين ها برخواسته اند. شخصت هايي چون ميرزا کوچک، شيخ فضل ا.. نوري، شيخ طبرسي، دهخدا، نيمايوشيج، و در زمان حاضر علامه هاي چون استاد حسن زاده آملي و صدها شخصيت ديگر در اين مرز و بوم به درجات عالي عرفاني و علمي دست يافته اند. انجام پژوهش هاي کاربردي در زمينه اکوسيستم هاي خزري با زير شاخه هاي  شناخت اکوسيستم هاي جنگلي، اکوسيستم هاي آبي، فراورده هاي اکوسيستم ها، اکوسيستم هاي  مرتعي و مسائل زيست محيطي از اهداف مهم اين پژوهشکده مي باشد. دستگاه هاي اجرايي موضوعات مبتلا به خود را در زمينه هاي فوق الذکر به پژوهشکده ارائه مي نمايند و مديران گروه هاي پژوهشي با استفاده از اساتيد و محققان متخصص خود با تهيه پروپوزال اوليه و تامين بودجه لازم به انجام پژوهش مي پردازند. از ديگر اهداف پژوهشکده، تخقيق در زمينه موضوعات بنيادي است که با حيات يک اکوسيستم ارتباط دارد. آشيان هاي اکولوژيک اولين بستر ايجاد تنوع گونه اي و ادامه حيات در طبيعت است. بنابراين عواملي که موجب مي شود آشيانه هاي اکولوژيک در معرض خطر قرار گيرند به خودي خود در الويت تخقيق  قرار مي گيرند اين نوع تحقيقات نيازمند به سفارش از سوي دستگاه هاي اجرايي نيست. پژوهشکده با توجه به اطلاعاتي که از طريق ساير تحقيقات بدست آورده است در اين زمينه اقدام مي نمايد. اعتبار اين نوع طرح هاي تحقيقاتي مي تواتد از طرق مختلف و از جمله سازمانهايي چون حفاظت محيط زيست و همچنين سازمان هاي بين المللي که مسئول حفظ آشيان هاي اکولوژيکي هستند تامين گردد. انتخاب محققين اين نوع پژوهش هاي بنيادي نيز در کارشناسان ارشد پژوهشکده متوقف نمي شود بلکه از تمامي اسانيد و پژوهشگراني که در داخل و يا خارج کشور در اين زمين تخصص دارند استفاده خواهد شد. تربيت کارشناسان ارشد در زمينه هاي مختلف اکوسيستم هاي خزري براي انجام تحقيقات به طور تمام وقت و اختصاص پايان نامه هاي آنها به موضوعات پيشنهاد شده از سوي پژوهشکده از ديگر اهداف مهم اين پژوهشکده مي باشد. دانشچويان ارشد مورد نياز براي انجام تحقيقات از طريق کنکور سراسري پذيرش خواهند شد. ايحاد کارگاه هاي پژوهشي براي کارشناسان دستگاه هاي اجرايي در طول مدت  خدمت و ساير علاقه مندان از ديگر اهداف پژوهشکده اکوسيستم هاي خزري مي باشد. برگزاري همايش هاي علمي در خصوص هريک از مسائل مهم اکوسيستم هاي خزري در سطوح داخلي و بين المللي از ديگر اهداف اين پژوهشکده مي باشد.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ساعت 20:58  توسط متخصصان علوم شيلاتي ايران  | 
 
  بالا  

Powered by WebGozar

سومرا